O NAS

Miesięcznik internetowy WOBEC powstał w marcu 2014 roku z inicjatywy jego obecnego redaktora naczelnego – Piotra Kotlarza1 przy współpracy Jana Jackowicz-Korczyńskiego. Od samego początku naszym założeniem jest całkowita niezależność i niekomercyjny charakter naszego pisma. Obecnie wydawcą pisma jest Fundacja Kultury WOBEC.

Nasze pismo ma charakter społeczno-kulturalny. Zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki i polityki zamieszczamy na jego łamach głównie w nawiązaniu do dwóch wspomnianych w naszym podtytule. Staramy się zwłaszcza unikać włączania naszej redakcji w bieżące konflikty polityczne, choć wspólnym elementem łączącym ogłaszane u nas publikacje jest krytyczny osąd rzeczywistości. Już dziś na łamach WOBEC można znaleźć teksty publicystyczne (zwłaszcza felietony) autorów o najróżniejszych sympatiach politycznych. Redakcja WOBEC nie ingeruje w zamieszczane teksty i wypowiedzi. Nie ma bowiem uczciwej dyskusji, w której pomijano by kogoś ze względu na uprzedzenia do prezentowanych przez niego poglądów. W celu ożywienia dyskusji utworzyliśmy Forum dyskusyjne. Liczymy na to, że zamieszczane na nim głosy poszerzą obraz poruszanych na łamach naszego pisma tematów, a być może skłonią nas do podejmowania nowych zagadnień.

Naszym celem jest również utworzenie platformy, na której twórcy mogą prezentować swoje utwory: wiersze, prozę, dramaty. Niestety w wyniku przemian gospodarczo-społecznych w naszym kraju zniknęły z rynku wydawniczego takie pisma jak „Literatura”, „Kultura”, „Poezja”. Działy te są na tyle niekomercyjne, że nie podjęły ich w szerszym zakresie nowe inicjatywy wydawnicze (w tym portale internetowe). Jesteśmy dziś jeszcze bardzo słabi organizacyjnie i finansowo, ale z czasem właśnie ta forma aktywności będzie w naszych działaniach zajmować coraz więcej miejsca. Zależy nam bowiem na rozwijaniu twórczej aktywności naszego społeczeństwa. W wyniku naszych działań udało nam się skupić wokół naszej Redakcji grono interesujących redaktorów i współpracowników, cyklicznie publikują na naszych łamach swe utwory twórcy literatury (prozy, poezji, dramatu), internetowa forma naszego miesięcznika pozwala nam też prezentować twórczość innych artystów (m.in. malarzy, grafików i fotografików, ale również piosenkarzy, tancerzy). Pragniemy wciąż poszerzać ten zakres naszej działalności.

W ciągu prawie trzech lat istnienia naszego pisma opublikowaliśmy na jego łamach już ponad tysiąc artykułów. To wszystko jest możliwe dzięki ofiarności członków naszej redakcji i stałych współpracowników oraz przekonaniu publikujących u nas autorów, że to, co robimy, jest dla naszych Czytelników ważne. Dziś już wielu naszych Czytelników wie, kim jesteśmy i jakie poglądy reprezentujemy. Z każdym miesiącem nasz portal jest coraz bardziej dostrzegany w polskim środowisku medialnym. Za życzliwe zainteresowanie składamy naszym Czytelnikom podziękowania. Czasopismo powstaje dla Czytelników, bez których nie mogłoby istnieć. Dlatego redakcja nasza liczy na to, że Czytelnicy zechcą wyrażać swoje uwagi i propozycje na temat periodyku, który dzięki tej współpracy wiele zyska i będzie stawał się coraz lepszy jakościowo, a także bardziej przyjazny w odbiorze.

WYDARZENIA

Dotychczas największą inicjatywą WOBEC była organizacja I edycji konkursu literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie. Na konkurs napłynęło ponad 700 opowiadań. Konkurs swym honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk. Współorganizatorami był Związek Literatów Polskich oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Korzeniowskiego w Gdańsku.

Nasze plany:

Planujemy znacznie poszerzyć dział : Teatr szkolny. Pragniemy w tym dziale zorganizować konkurs dla uczniów liceów na najciekawsze przedstawienie teatru szkolnego. W dziale tym prezentować będziemy również artykuły dotyczące teorii historii teatru szkolnego oraz sprawozdania (relacje, fotoreportaże i nagrania z przedstawień szkolnych).

W marcu 2017 roku ogłosimy nabór II edycji Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie.

Patronujemy również przygotowaniom do wystawienia spektaklu teatru tańca „Odrzućmy maski zła” i utworzenia na tej bazie odrębnej sceny teatru tańca – GDAŃSKA SCENA TAŃCA.

Do Autorów

Miesięcznik Internetowy WOBEC jest otwarty na publikowanie tekstów (artykułów, recenzji, ale także utworów literackich i naukowych) oraz zamieszczanie innych materiałów (filmików, zdjęć) autorów nie związanych bezpośrednio z naszą redakcją.

Forma współpracy:

Obecnie przewidujemy współpracę w ramach wolontariatu. Jeśli nasze czasopismo zacznie przynosić zyski, wtedy na życzenie autora możemy zaproponować formę gratyfikacji pieniężnej. Ustalając wysokość tej gratyfikacji, będziemy brali pod uwagę głównie liczbę ściągnięć danego artykułu przez odwiedzających stronę. Rozliczenia będą realizowane w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego.

Autorom współpracującym dłużej z pismem WOBEC Rada Fundacji Kultury WOBEC przyznaje (dziś jeszcze niewielkie) stypendia.

Forma artykułów:

Prosimy, aby artykuły przysłane do opublikowania miały objętość maksymalnie do 20 stron zapisanych czcionką Times New Roman 12; edytor MS Word; tekst wyjustowany z dzieleniem wyrazów.

Teksty recenzji powinny liczyć od 2 do 4 stron tekstu z przypisami (dopuszczamy jednak w wyjątkowych wypadkach recenzje obszerniejsze). Ponadto prosimy, aby rozpoczynać je od krótkiej notki o książce. Przypisy powinny być pisane na dole strony w następującej formie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy zapisany kursywą, miejsce i rok wydania. Przypisy mają stanowić przede wszystkim odnośniki do cytowanej literatury, mogą też wyjaśniać co trudniejsze pojawiające się w tekście pojęcia.

1 Piotr Wojciech Kotlarz (ur. 1951 w Gdańsku) studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (3 lata) i Uniwersytecie Gdańskim, który ukończył w 1976 roku. Doktorat – literaturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim (2013 rok).

Pisarz, członek Związku Literatów Polskich (obecnie wiceprezes oddziału gdańskiego) i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wydał dotąd dwa arkusze literackie: W drodze (1979) i Miasto i jego pisarz (1989), dwa zbiory opowiadań: Gipsowe głowy (1982) i Odejście i inne opowiadania (1993), dwie powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985) – nagrodzona przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i Każda chwila (2002), dramaty: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC 2015) i Imperator (publikacja w WOBEC 2015) oraz scenariusze filmowe: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Ślewińskim, 2010).

Autor dwóch librett i scenariuszy: Życie za życiem (wystawione w związku z 31. rocznicą powstania NSZZ Solidarność, z muzyką Cezarego Paszkowskiego) oraz Odrzućmy maski zła (muzyka Piotr Słopecki).

Intelektualista, współautor książki pod red. profesor Marii Szyszkowskiej Filozofia polityki w świetle literackich odniesień (PAN 1995) oraz współautor i pomysłodawca książki Rozmyślania Gdańskie (GOW 1998). W dorobku naukowym Piotra Kotlarza warto też wspomnieć o jego książce z zakresu historiozofii Dostrzec sens dziejów (UG 1998) oraz pierwszej w Polsce monografii dramaturgii światowej Historia dramaturgii (2007), monografii dramaturgii polskiej Historia polskiej dramaturgii (E-bookowo.pl, 2016) oraz monografii teatru szkolnego: Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (2014).

Pedagog, przez prawie dwadzieścia lat uczył w szkołach (głównie liceach) w Gdańsku i województwie pomorskim. Autor podręcznika dla młodzieży licealnej Sztuka dramaturgii (2004) i współautor monografii wydanej z okazji 50-lecia Zespołu szkół Poligraficznych.

Współwydawał i współredagował (2 lata) dwumiesięcznik „Autograf”. Wydawał i redagował też inne pisma o charakterze społeczno-politycznym. Obecnie redaktor naczelny Miesięcznika Internetowego WOBEC.

Jest aktywnym animatorem życia kulturalnego Gdańska. Był wiceprezesem KSW „ŻAK” (2 lata), prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury, wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 2008 roku otrzymał za działalność w dziedzinie kultury Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.